Partnerstwo publiczno-prywatne (ppp)

PPP to współpraca sektora publicznego i prywatnego dotycząca realizacji zadań publicznych.

Partnerstwo publiczno-prywatne w szerokim rozumieniu w zdefiniowanym w aktach prawa UE oraz dokumentach instytucji UE, definiowane jest jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. Współpraca ta opiera się na założeniu, iż każda ze stron jest w stanie wywiązać się z własnych, powierzonych jej zadań sprawniej niż druga strona. Strony w ten sposób uzupełniają się, zajmując się w ramach partnerstwa właśnie tą częścią wspólnego zadania, którą wykonują najlepiej. Dzięki podziałowi zadań, odpowiedzialności i ryzyka w ramach ppp osiąga się najbardziej efektywny ekonomicznie sposób tworzenia infrastruktury i dostarczania usług publicznych.

Każda ze stron czerpie przy tym ze współpracy własne korzyści – proporcjonalne do swego zaangażowania. Wobec powyższego, wśród kluczowych elementów współpracy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego wymienić należy:
 • współpracę sektora publicznego z sektorem prywatnym;
 • umowny charakter (w ramach stosunku cywilnoprawnego);
 • charakter celowy: realizacja przedsięwzięć (budowa infrastruktury, dostarczanie usług) tradycyjnie wykonywanych przez stronę publiczną;
 • optymalny podział zadań;
 • podział ryzyk;
 • obustronną korzyść.

W literaturze, jako element charakterystyczny dla ppp, wymieniana jest dość często długoterminowość kontraktów. Nierzadko umowy typu ppp zawierane są na 30 lat bądź dłużej (jeden z pierwszych tego typu kontraktów w Polsce zawarto na 70 lat).

Pod względem formalnoprawnym nie ma ograniczeń branżowych dotyczących formuły ppp, niemal wszystkie zadania publiczne, szczególnie z zakresu usług użyteczności publicznej mogą być przedmiotem współpracy.

Partnerstwo publiczno-prywatne stosowane jest zarówno w krajach europejskich, jak i na całym świecie.

Na mocy regulacji obowiązujących w Polsce, partnerstwo publiczno-prywatne (w sensie wąskim) to:

 • Współpraca przebiegająca na podstawie umowy
  • zawartej w trybie konkurencyjnym (tryb stosowny dla udzielenia zamówienia publicznego lub wyboru koncesjonariusza),
  • dotycząca realizacji zadania publicznego,
  • w ramach której podmiot publiczny i partner prywatny dzielą się zadaniami i związanymi z ich realizacją ryzkami,
  • w taki sposób, aby przedsięwzięcie, które wspólnie realizują było zrealizowane jak najefektywniej
  • przy uwzględnieniu całego cyklu życia jego realizacji.
 • Najistotniejsze we współpracy typu PPP, są ryzyka związane z etapem budowy oraz ryzyko dostępności i ryzyko ekonomiczne związane z realizacją przedsięwzięcia co determinuje mechanizm wynagradzania strony prywatnej.

W Polsce, podobnie jak w pozostałych krajach UE, koncesje na roboty budowlane lub usługi są częścią systemu partnerstwa publiczno-prywatnego:

Zapoznaj się z regulacjami:

Regulacje polskie:
OBJAŚNIENIA PRZEPISÓW PRAWNYCH
ARCHIWUM:

 

Regulacje unijne:
Dokumenty COCOF (Komitet Koordynujący Fundusze)